Verkorte procedure bij rechtbank Amsterdam

Verkorte procedure bij rechtbank Amsterdam

De verkorte procedure is een nieuwe loot aan de alsmaar uitdijende stam van pilots bij de rechtspraak. Deze pilots hebben allemaal tot doel het versnellen en vereenvoudigen van procedures.

Vanaf juni 2019 loopt de verkorte procedure bij de rechtbank Amsterdam. In dit blog leg ik uit hoe deze verkorte procedure verloopt. Het is niet bekend hoe lang deze pilot zal duren en wanneer men deze pilot zal evalueren.

 

Verkorte procedure: wat is het?

Eigenlijk is de verkorte procedure een uitgeklede bodemprocedure die veel lijkt op een kort geding. Dit betekent dat uitgebreide getuigenverhoren of een deskundigenonderzoek niet zal plaatsvinden, waardoor niet iedere zaak geschikt is voor de verkorte procedure. Spoedeisendheid is, in tegenstelling tot een kort geding, niet vereist.

Een belangrijke voorwaarde is dat eiser en gedaagde vrijwillig meedoen. Wil de gedaagde partij niet meedoen, dan moet de eisende partij de gewone dagvaardingsprocedure volgen.

 

Niet geschikt

Niet alle soorten zaken kunnen via de verkorte procedure worden behandeld. De volgende zaken vindt de rechtbank Amsterdam ongeschikt voor de verkorte procedure:

 • kantonzaken met een belang van minder dan € 5.000;
 • aardzaken (dit zijn zaken die ongeacht het belang van de zaak door de kantonrechter worden behandeld, zoals huur- en arbeidszaken);
 • niet allebei de partijen worden bijgestaan door een advocaat of professioneel gemachtigde;
 • te ingewikkelde zaken; en
 • zaken met een zeer groot belang.

 

Verloop verkorte procedure

 

Aanvraag

Iedereen kan de verkorte procedure aanvragen. Het is dus niet nodig dat er een connectie is met Amsterdam, zoals bij de gewone dagvaardingsprocedure wel vereist is.

De verkorte procedure begint met het invullen, ondertekenen en indienen van een aanvraagformulier bij het Planningsbureau van de rechtbank Amsterdam. Hiermee verzoekt de eiser om toelating tot de verkorte procedure.

Bij het aanvraagformulier voegt de eiser de concept dagvaarding en eventuele verklaringen van getuigen of deskundigen.

Ook moet de eiser zijn verhinderdata voor de komende acht tot zestien weken opgeven. Na ontvangst beoordeelt de rechtbank of de zaak geschikt is voor toelating tot de verkorte procedure.

 

Uitnodigen gedaagde

Vindt de rechtbank de zaak geschikt voor de verkorte procedure, dan stuurt de rechtbank aan de gedaagde een brief. Hierin wordt gedaagde verzocht om binnen twee weken te laten weten of hij instemt met het volgen van de verkorte procedure. De concept dagvaarding en het procesreglement verkorte procedure zijn de bijlagen bij deze brief.

Reageert de gedaagde afwijzend of regeert hij niet, dan wordt de gewone dagvaardingsprocedure gevolgd. Als gedaagde akkoord gaat, dan moet hij zijn verhinderdata opgeven en zal de rechtbank een zitting plannen. De zitting zal tussen de zes en tien weken na het akkoord van gedaagde plaatsvinden.

 

Oproepen gedaagde

Is de zitting gepland, dan moet eiser de dagvaarding laten betekenen aan de gedaagde. Dit hoeft niet als de gedaagde aangeeft dat hij vrijwillig zal verschijnen.

 

Tegenvordering

De gedaagde kan ook een tegenvordering (eis in reconventie) indienen. Wil hij dit doen dan moet hij dit uiterlijk drie weken voor de zitting schriftelijk doen. Tegelijkertijd moet de gedaagde zijn verweren tegen de vordering van de eiser schriftelijk indienen. Uiterlijk één week voor de zitting mag de eiser schriftelijk reageren op de tegenvordering.

Wil gedaagde geen tegenvordering indienen, dan moet zijn conclusie van antwoord uiterlijk twee weken voor de zitting door de rechtbank zijn ontvangen.

 

Indienen stukken

De advocaten en professioneel gemachtigden mogen ook per e-mail corresponderen met de rechtbank en processtukken per e-mail indienen. Dit is opvallend, omdat de Rechtspraak het indienen per van stukken per e-mail te onveilig vindt. Toch is dit niet de eerste procedure waarbij stukken per e-mail mogen worden ingediend. Bij een aantal rechtbanken is dit bij kort gedingen ook al mogelijk.

 

Zitting en vonnis

Op de zitting al de rechter partijen vragen stellen, is er ruimte voor discussie en zal geprobeerd worden om tot een schikking te komen. Lukt dit niet, dan zal de rechter meteen mondeling vonnis wijzen. Is dit laatste niet mogelijk, dan zal de rechter binnen vier weken een schriftelijk vonnis wijzen.

 

Hoger beroep

Partijen doen geen afstand van hun recht op hoger beroep. Zolang de appelgrens wordt overschreden, kunnen partijen in hoger beroep gaan.

 

Verschil met andere pilots

Een opvallend verschil met andere pilots is dat de procespartijen in de verkorte procedure moeten worden bijgestaan door een advocaat of professioneel gemachtigde. Bij andere pilots probeert de rechtspraak de advocaten juist buiten de deur te houden. Zo mocht een advocaat bij de Spreekuurrechter, een pilot die liep bij de rechtbank Noord-Nederland, alleen aanwezig zijn als de wederpartij geen bezwaar had.

Het is terecht dat hier het nodige commentaar is. In het Advocatenblad van mei 2019 staat een interessant artikel over de verschillende pilots bij de rechtspraak.

 

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders: verweerschrift enkel per e-mail

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders: verweerschrift enkel per e-mail

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders is het tuchtcollege voor de Nederlandse deurwaarders en het is ondergebracht bij de rechtbank Amsterdam. In klachtprocedures bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kunnen deurwaarders hun verweerschrift enkel nog per e-mail indienen. Deze regel gaat per direct in. Dit is recent tijdens de vergadering van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders afgesproken.

Het systeem wordt zo ingericht dat er bij het indienen automatisch een ontvangstbevestiging wordt verzonden.

Bron: KBvG

Verkorte procedure bij rechtbank Amsterdam

De Gericht-op-Oplossing procedure (‘GOO’) bij de rechtbank Amsterdam

In 2015 startte de rechtbank Amsterdam met de pilot ‘Gericht-op-Oplossing’ (‘GOO’). Het bereiken van een voor partijen duurzame oplossing is de achterliggende gedachte van deze alternatieve procedure. Dit gebeurt onder begeleiding van een rechter. Dit betekent wel dat de procespartijen, net als bij mediation, bereid moeten zijn om constructief mee te werken aan een duurzame oplossing.

Geen mediation

Toch is de GOO-behandeling geen mediation. De meest in het oog springende verschillen zijn dat de rechter een oordeel zal moeten geven als partijen geen schikking bereiken en dat de rechter een voorlopig oordeel kan geven om de onderhandelingen vlot te trekken. De rechter mag, in tegenstelling tot een mediator, ook niet met één van beide partijen gaan praten buiten aanwezigheid van de andere partij. De rechter is verder gebonden aan het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

De procedure

Een partij moet een procedure via de regels van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en de rolreglementen aanhangig maken. Nadat de wederpartij verweer heeft gevoerd, wordt gekeken of een procedure zich leent voor de GOO-behandeling in plaats van een comparitie. Partijen kunnen in hun processtuk aangeven dat zij een GOO-behandeling wensen, maar tot op heden maken partijen hiervan weinig gebruik.[1]

Bij de beoordeling of een zaak geschikt is, wordt onder andere gekeken naar de vraag of partijen na de procedure nog met elkaar verder moeten. Is een zaak geschikt, dan zal de rechtbank (de advocaten van) partijen benaderen om te bezien of partijen hiertoe bereid zijn.[2] Is dat het geval, dan plant de rechtbank een zitting waarvoor drie uur wordt uitgetrokken.

De GOO-behandeling bestaat uit de volgende fasen:

 1. Inventarisatie bekendheid doel GOO-behandeling bij partijen
 2. Pleidooi (10 minuten per advocaat)
 3. Rechter stelt vragen
 4. Schorsen zitting zodat partijen zich kunnen voorbereiden op volgende fase
 5. Rechter vraagt naar de beleving van partijen en onderzoekt de achterliggende belangen van partijen
 6. Na inventarisatie zet de griffier de belangen op een flip-over
 7. Onderhandelingsfase (op de gang of onder begeleiding rechter)
 8. Schikking getroffen: schikking vastleggen in proces-verbaal, of
 9. Geen schikking: proces-verbaal opmaken n.a.v. fase 3 en zaak naar de rol verwijzen voor vonnis[3]

Handleiding

Om partijen (en hun advocaten) te helpen om zich goed voor te bereiden, stelde de rechtbank Amsterdam een handleiding voor GOO-behandeling op.

Evaluatie

De GOO-behandeling wordt eind 2016 geëvalueerd en dan wordt duidelijk of de GOO-behandeling een blijvertje is en of andere rechtbanken deze ook gaan invoeren.

Mr Eva Meillo prijs

De GOO-behandeling was één van de drie genomineerden voor de Eva Meilloprijs 2015. Deze projectprijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een project van de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie dat de verbondenheid met de samenleving aantoont.[4]

Klik hier voor meer informatie over de Mr Eva Meillo prijs.

 

=====

[1] L. Smeets, Update GOO, Amsterdams Baliebulletin, nieuwsbrief 19 mei 2016, http://www.baliebulletin.nl/nieuwsbrief-inzake-goo/.

[2] Haase c.s., Rechtbank Amsterdam heeft een nieuwe kortlopende procedure, de GOO-behandeling, Tijdschrift voor Letselschade in de Rechtspraktijk, 2015-4, p.39.

[3] Deze fasen zijn ontleend aan Haase c.s., Rechtbank Amsterdam heeft een nieuwe kortlopende procedure, de GOO-behandeling, Tijdschrift voor Letselschade in de Rechtspraktijk, 2015-4, p. 40-41.

[4] http://adrinstituut.nl/nl/artikel/259/goo-procedure-van-de-rechtbank-amsterdam-genomineerd-voor-ev?iframe=true

Netherlands Commercial Court (NCC): een UPDATE

Netherlands Commercial Court (NCC): een UPDATE

Tijdens de Dag voor de Rechtspraak 2014 kondigde Frits Bakker, voorzitter Raad voor de Rechtspraak, aan dat wordt gestreefd naar een speciale rechtbank die grote nationale en internationale handelsconflicten in korte tijd afhandelt: het Netherlands Commercial Court (het “NCC”).

In mijn eerdere blog over het NCC schreef ik dat het op dat moment niet meer was dan een set uitgangspunten. Inmiddels zijn deze uitgangspunten uitgewerkt en is het volgende bekend.

(meer…)

%d bloggers liken dit: