De Code zaakstoedeling klinkt als een naam voor geheime operatie of een boek van Tom Clancy, maar dat is het niet. De Code zaakstoedeling regelt de verdeling van rechtszaken onder rechters.

Transparant

De zaakverdeling onder rechters is nog niet formeel geregeld en ieder gerecht doet dit op zijn eigen manier. En hoe de zaken werden verdeeld, is voor de procespartijen niet duidelijk. Dit vindt de Rechtspraak niet meer van deze tijd en daarom is deze code opgesteld.

Doel Code zaakstoedeling

Het doel van de Code zaakstoeldeling is dat de toewijzing van rechtszaken aan rechters gebeurt op basis van objectieve maatstaven. Deze objectieve maatstaven moeten ervoor zorgen dat rechtszaken onpartijdig, deskundig en tijdig worden behandeld.

Bestuursreglementen

De Code zaakstoedeling bevat slechts uitgangspunten. Dit is de reden dat er geen concrete regels voor de verdeling van zaken in staan. Dit laatste zal elk rechtsbestuur doen in een nog op te stellen bestuursreglementen voor de verdeling van zaken.

De verdeling moet op een ‘aselecte’ manier gebeuren en de Rechtspraak ontwikkelt een hiervoor geautomatiseerd systeem.

Afwijken

In bepaalde gevallen kan men afwijken van de aselecte verdeling. Als een gerecht een zaak ontvangt, beoordeelt men of die zaak een ‘toedeling op maat’ nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het een potentieel zeer geruchtmakende zaak is of een megazaak. Bij toedeling op maat koppelt men de zaak aan een specifieke rechter die geschikt is om een dergelijke zaak te behandelen.

Tekst Code zaakstoedeling

De Code zaakstoedeling bestaat uit de volgende zeven artikelen:

  1. De toedeling van rechtszaken aan rechters vindt plaats onder eindverantwoordelijkheid van het gerechtsbestuur, zonder inmenging van buitenaf.
  2. Het gerechtsbestuur stelt per rechtsgebied een zaakstoedelingsregeling vast en maakt die openbaar.
  3. De toedeling van zaken vindt plaats op een objectieve wijze die de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van tijdige en deskundige rechtspraak waarborgt.
  4. De toedeling van zaken vindt in beginsel op aselecte wijze plaats. In de zaakstoedelingsregeling wordt bepaald welke categorieën van zaken niet aselect worden toegedeeld, omdat de toedeling ervan maatwerk vergt.
  5. De naam van de rechter wordt tijdig aan partijen bekend gemaakt.
  6. Na toedeling van een zaak aan een rechter handelt deze de zaak in beginsel zelf af.
  7. Een rechterswisseling wordt met opgave van redenen aan partijen medegedeeld.

De Code zaakstoedeling met een toelichting per artikel vind je hier.

Misschien ook interessant…

Vond je dit interessant? Dan vind je mijn blog Publicatie van uitspraken misschien ook interessant.