Ben je niet tevreden over je advocaat, dan kan je een klacht indienen. In dit blog zal ik de verschillende stappen / procedures kort uiteenzetten.

Het ligt voor de hand dat je je ongenoegen eerst kenbaar maakt aan je advocaat. Veel klachten worden op deze manier naar tevredenheid opgelost. Kom je er toch niet uit, dan kan je een officiële klacht indienen. Veel kantoren hebben een interne klachtenregeling. Blijf je ontevreden, dan kan je je wenden tot de deken.

Let op: per 1 januari 2015 is het advocatentuchtrecht gewijzigd. Dit blog is nog gebaseerd op de oude regeling!

Deken

De deken is de voorzitter van de plaatselijke Orde van Advocaten en hij is daarbij ook toezichthouder van de advocaten in zijn arrondissement. Er zijn 11 arrondissementen in Nederland met elk een eigen deken. Je moet je klacht schriftelijk indienen bij de deken in het arrondissement in het arrondissement waar je advocaat gevestigd is.

De deken zal de advocaat om een inhoudelijke reactie vragen en hij zal de klacht onderzoeken. De insteek van de deken is om tot een minnelijke oplossing te komen. Lukt dat niet, dan zal de deken de klacht doorsturen naar de Raad van Discipline.

Raad van Discipline

Had de deken als insteek om de klacht in den minne te schikken, een Raad van Discipline is de tuchtrechter in eerste aanleg. Er zijn vier Raden van Discipline in Nederland, te weten: Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden, Den Haag en ‘s-Hertogenbosch.

Per zitting wordt er een ‘kamer’ samengesteld, bestaande uit een voorzitter (een rechter), vier leden (advocaten) en een griffier (advocaat). De Raad van Discipline beoordeelt of de advocaat zich schuldig heeft gemaakt:

ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die zij als advocaat behoren te betrachten ten opzichte van degenen wier belangen zij als zodanig behartigen of behoren te behartigen, ter zake van inbreuken op de verordeningen van de Nederlandse orde en ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt.

Dit citaat komt uit artikel 46 Advocatenwet. Is dat het geval dan kan de Raad van Discipline de advocaat straffen door het opleggen van een waarschuwing, een berisping, een schorsing of de advocaat kan worden geschrapt.

Wil je klacht in behandeling worden genomen door de Raad van Discipline dan moet deze eerst zijn voorgelegd aan de deken. Het heeft dus geen zin om je klacht direct bij de Raad van Discipline in te dienen.

Hof van Discipline

Het Hof van Discipline is de hoger beroep instantie voor klagers en advocaten die zich niet kunnen vinden in het oordeel van de Raad van Discipline. Het Hof van Discipline is de hoogste tuchtrechter voor advocaten. Afgelopen voorjaar is het Hof van Discipline veel in de media geweest doordat zij het hoger beroep van Moszkowicz hebben afgewezen (zie hier).

De meetlat waar langs het Hof van Discipline het gedrag van de advocaat legt, is (logischerwijs) dezelfde als die de Raad van Discipline gebruikt (zie citaat hierboven). Per zitting wordt er een ‘kamer’ samengesteld, bestaande uit drie kroonleden (rechters), waarvan één optreedt als voorzitter, twee leden (advocaten) en een griffier. Het is niet mogelijk om tegen een uitspraak van het Hof van Discipline in hoger beroep of cassatie te gaan.

Onafhankelijk

De Raden van Discipline en het Hof van Discipline zijn onafhankelijke instanties. Zij zijn beiden geen onderdeel van de rechterlijke macht of de Nederlandse Orde van Advocaten. Het gezamenlijke jaarverslag 2012 van de Raden van Discipline en het Hof van Discipline vind je hier.

Op de website http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken?DomeinNaam=advocaten&Pagina=1 kan je zoeken in tuchtrechterlijke uitspraken.

 

 

Geverifieerd door MonsterInsights