VGB: onvoldoende gegevens

VGB: onvoldoende gegevens

Het ligt voor de hand dat iemand die is veroordeeld voor terrorisme geen verklaring van geen bezwaar krijgt. Maar ook als het veiligheidsonderzoek onvoldoende gegevens oplevert, zet dit een streep door de verklaring van geen bezwaar.

 

Beoordelingsperiode

Het doel van het veiligheidsonderzoek is om te beoordelen of iemand geschikt is om een vertrouwensfunctie uit te oefenen. Deze persoon mag geen bedreiging zijn voor de nationale veiligheid.

Het veiligheidsonderzoek richt zich op een bepaalde periode direct voorafgaand aan de aanmelding voor een veiligheidsonderzoek. Dit noemt men de beoordelingsperiode. Hoe lang de beoordelingsperiode is, is afhankelijk van het type veiligheidsonderzoek:

Type      Beoordelingsperiode

A             tien jaar

B             acht jaar

C             vijf jaar

Niet alleen de persoon die de vertrouwensfunctie gaat vervullen, wordt onderzocht. Ook zijn/haar partner of huisgenoot is onderwerp van het veiligheidsonderzoek. De beoordelingsperiode voor partners bedraagt vijf jaar voor alle typen onderzoek.

 

Samenwerking?

Betekent dit dat je nooit een vertrouwensfunctie kan vervullen als je de afgelopen jaren in het buitenland woonde? Het antwoord op deze vraag – en dat is een typisch ‘advocatenantwoord’ – is: dat hangt ervan af.

De AIVD voert de veiligheidsonderzoeken uit en mag alleen vertrouwen op informatie van landen waarmee Nederland informatie uitwisselt. En dat doet Nederland alleen met landen die de mensenrechten respecteren. Ook moet de veiligheidsdienst van deze landen voldoende professioneel en betrouwbaar zijn. Een ander aspect is dat er een voldoende democratische basis is. Het is bekend dat de AIVD niet samenwerkt met de veiligheidsdiensten uit landen als Turkije, Egypte, Marokko, Suriname en Rusland. Is er een samenwerking, dan kan de AIVD alsnog beoordelen of iemand geschikt is voor de vertrouwensfunctie.

Ontbreekt een samenwerking, dan is er een probleem als iemand minimaal zes maanden aaneengesloten in het buitenland verbleef. Dit noemt men de ontbrekende periode. De AIVD kan de ontbrekende periode niet beoordelen en het veiligheidsonderzoek levert dan onvoldoende gegevens op. In dat geval kan de AIVD niet beoordelen of “de betrokkene onder alle omstandigheden de uit de vertrouwensfunctie voortvloeiende verplichtingen getrouwelijk zal volbrengen”. Het gevolg hiervan is dat men geen verklaring van geen bezwaar verleent of dat men deze intrekt.

Bij het lichtste veiligheidsonderzoek (type C) hoeft het ontbreken van voldoende gegevens daarentegen geen aanleiding te zijn om de verklaring van geen bezwaar te weigeren of in te trekken.

 

Uitzondering

De AIVD heeft de bevoegdheid om een uitzondering te maken. De achtergrond hiervan is dat personen steeds vaker voor langere tijd in het buitenland verblijven voor werk, studie of toerisme.

Aan deze bevoegdheid zijn enkele voorwaarden verbonden. Ten eerste moet de persoon in kwestie (of diens partner) minimaal de helft van de beoordelingsperiode in Nederland, of een land waarmee de AIVD-informatie uitwisselt, hebben verbleven. Voor het andere deel van de beoordelingsperiode moet informatie worden aangeleverd over het doen en laten in dat land. De AIVD betrekt bij de beoordeling de bestemming, de reden van het verblijf in het buitenland, de duur en frequentie van het verblijf/de verblijven en de kwetsbaarheid van de vertrouwensfunctie.

 

De verklaring van geen bezwaar (VGB): inleiding

De verklaring van geen bezwaar (VGB): inleiding

Tijdens mijn werk help ik geregeld vliegend personeel, zoals piloten en cabinepersoneel, die een probleem hebben met hun verklaring van geen bezwaar. In dit blog leg ik uit wat een verklaring van geen bezwaar is, waarom het nodig is en waarop wordt gelet.

Wat is een verklaring van geen bezwaar?

 

Wat is een verklaring van geen bezwaar? De officiële definitie staat in de Wet Veiligheidsonderzoeken en luidt:

“een verklaring dat uit het oogpunt van de nationale veiligheid geen bezwaar bestaat tegen vervulling van een bepaalde vertrouwensfunctie door een bepaalde persoon”

De verklaring van geen bezwaar is iets anders dan de verklaring omtrent het gedrag (VOG). De Algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD voert de onderzoeken uit voor de verklaring van geen bezwaar, terwijl screeningsautoriteit Justis – onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid – het onderzoek verricht bij een aanvraag van een VOG.[1]

 

Vertrouwensfuncties

Cabinepersoneel en piloten vervullen een vertrouwensfunctie. Dit is een functie waarbij je in aanraking kan komen met bijvoorbeeld vertrouwelijke of staatsgeheime informatie of waarbij je toegang hebt tot een kwetsbaar gebied, zoals een militaire installatie of het beschermd gebied van Schiphol. Behalve in de burgerluchtvaart kennen ook de politie, defensie en het Koninklijk Huis vertrouwensfuncties. De Minister bepaalt welke functies vertrouwensfuncties zijn. Een vertrouwensfunctie mag je alleen uitoefenen als je een verklaring van geen bezwaar hebt.

 

Veiligheidsonderzoek

Voordat de Minister een verklaring van geen bezwaar afgeeft, verricht de AIVD of haar militaire zusje de MIVD een veiligheidsonderzoek. Het doel hiervan is om te beoordelen of iemand een risico voor de nationale veiligheid vormt.

Er zijn drie typen veiligheidsonderzoek: A, B en C. Het A-onderzoek is het zwaarste onderzoek en type C is het lichtste onderzoek. Cabinepersoneel en piloten vallen in de categorie B.

In 2017 verrichtte de AIVD 45.459 veiligheidsonderzoeken, waarvan het merendeel type B onderzoeken zijn. Dit is een stijging van bijna 30% ten opzichte van 2016.[2]

 

Wat wordt onderzocht?

Het veiligheidsonderzoek voor de burgerluchtvaart ziet op de periode van acht jaar voor de aanvraag van de verklaring van geen bezwaar.

Tijdens het veiligheidsonderzoek kijkt men naar justitiële gegevens (strafrechtelijke veroordelingen), of men deelneemt aan activiteiten die de nationale veiligheid kunnen schaden of dat deze activiteiten worden gesteund, men lid is van een criminele of terroristische organisatie. Tot slot is er de restcategorie ‘alle overige persoonlijke omstandigheden en gedragingen naar aanleiding waarvan betwijfeld wordt of je de vertrouwensfunctie goed kan uitoefenen’.

Deze restcategorie omvat ook het wonen in landen waarmee Nederland geen informatie uitwisselt. Is er geen samenwerking met een zusterdienst van de AIVD/MIVD en wisselt men dus geen informatie uit, dan kan de AIVD/MIVD niet nagaan wat je allemaal uitspookt. In dat geval is niet duidelijk of je geschikt bent om een vertrouwensfunctie te vervullen. De Minister geeft dan geen verklaring van geen bezwaar af. Dit bespreek in in mijn blog VGB: onvoldoende gegevens.

Het veiligheidsonderzoek ziet niet alleen op de persoon die de vertrouwensfunctie moet gaan vervullen, maar ook op zijn/haar levenspartner. Het kan voorkomen dat iemand brandschoon is, maar toch geen verklaring krijgt, omdat de partner een strafblad heeft voor bijvoorbeeld een drugsdelict of een geweldsmisdrijf.

 

Duur onderzoek

De Minister beslist in principe binnen acht weken op een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar. Recent meldde de Nationale Ombudsman dat men deze acht weken vaak niet haalt en dat sommigen al een half jaar wachten.[3]

https://twitter.com/nat_ombudsman/status/1027077259637739520

 

Geen VGB… en dan?

Zonder een verklaring van geen bezwaar mag je geen vertrouwensfunctie uitoefenen. Dit betekent dat je de vertrouwensfunctie niet mag vervullen: je krijgt de baan niet of je raakt je baan kwijt. 

 

=====

[1] Meer informatie over de VOG vind je hier.

[2] Jaarverslag AIVD 2017.

[3]Stewardessen en klachten over Verklaring van Geen Bezwaar’, nationaleombudsman.nl 8 augustus 2018.

%d bloggers liken dit: