Jaarlijkse indexatie

De griffierechten in burgerlijke zaken worden jaarlijks geïndexeerd. De indexatie is gekoppeld aan de consumentenprijsindex en deze is in de periode 31 juli 2018 tot en met 31 juli 2019 gestegen met 2,51%. Dit betekent dat de griffierechten per 1 januari 2020 zullen stijgen.

Nieuwe categorieën

De minister was voornemens om de categorieën griffierecht bij de kantonrechter aan te passen per 1 januari 2020, maar dit is niet gelukt.

De hoogte van het te betalen griffierecht is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de aard van de zaak, de hoogte van de vordering en of je als natuurlijke persoon of als bedrijf procedeert.

Overgangsrecht

Niet iedereen is per 1 januari 2020 de nieuwe griffierechten verschuldigd. In de hierna te bespreken gevallen ben je de lagere tarieven van 2019 verschuldigd.

Dagvaardingsprocedure

In dagvaardingsprocedures is het tarief van 2019 verschuldigd als:

(i) de dagvaarding is betekend in 2019; en 

(ii) als in de dagvaarding een rechtsgeldige mededeling als bedoeld in artikel 111 lid 2 sub k Rv is gedaan.

Dit geldt voor zowel procedures in eerste aanleg als voor procedures in hoger beroep.

Verzoekschriftprocedure

In verzoekschriftprocedures is bepalend de dag waarop waarop de rechtbank de oproeping aan de belanghebbende heeft gedateerd en het verzoekschrift moet een rechtsgeldige mededeling als bedoeld in artikel 276 lid 2 Rv bevatten. Ligt deze datum voor 1 januari 2020 dan gelden de oude tarieven.