Toen op 1 januari 2015 de vernieuwde Advocatenwet in werking trad, kreeg de secretaris van de Algemene Raad de verplichting om een lijst met geschorste en geschrapte advocaten openbaar te maken.

In dit blog zet ik uiteen onder welke voorwaarden een advocaat op deze lijst terecht komt.

Op de lijst staan advocaten die onherroepelijk en onvoorwaardelijk zijn geschorst of geschrapt. Deze maatregelen zijn mogelijk op basis van artikel 48 lid 2 sub d en e Advocatenwet:

De maatregelen die bij gegrondverklaring van een klacht kunnen worden opgelegd, zijn:

a. een waarschuwing;

b. een berisping;

c. een geldboete;

d. de schorsing in de uitoefening van de praktijk voor de duur van ten hoogste een jaar; of

e. de schrapping van het tableau.

Kan de advocaat nog in hoger beroep of is hij voorwaardelijk geschorst of geschrapt, dan komt hij niet op de lijst te staan. Ook advocaten die een onherroepelijke waarschuwing, berisping of boete krijgen, komen niet op deze lijst. Verder worden definitieve schorsingen of schrappingen die zijn uitgesproken onder de “oude” Advocatenwet (die gold tot 1 januari 2015) niet gepubliceerd.

De volgende gegevens worden op de lijst geschorste en geschrapte advocaten opgenomen:

  • de naam van de advocaat en het advocatenkantoor waar de advocaat werkzaam is;

  • de plaats waar de advocaat kantoor houdt;

  • de vermelding van de raad van de orde in het arrondissement waartoe de advocaat behoort;

  • de maatregel die aan de advocaat is opgelegd, voor zover van toepassing met vermelding van de duur van de maatregel; en

  • de datum van de beslissing waarbij de maatregel is opgelegd alsmede de datum waarop de maatregel ingaat.

De lijst is online te raadplegen. Klik om de lijst geschorst en geschrapte advocaten te bekijken.

Geverifieerd door MonsterInsights