Op rechtspraak.nl worden dagelijks gerechtelijke uitspraken gepubliceerd. In sommige gevallen staat er [eiser] in plaats van de naam van de eisende partij. Hoe zit dit en in welke gevallen wordt er juist wel en wanneer juist niet geanonimiseerd?

Om de privacy van natuurlijke personen te waarborgen worden deze bijvoorbeeld vervangen door [eiser], [gedaagde] of [verweerder]. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de grondslag voor het anonimiseren. Deze wet ziet enkel op natuurlijke personen en niet op rechtspersonen. Dat is de reden dat de namen en adressen van rechtspersonen (bedrijven) wel vermeld blijven. Uitzondering is als de naam van een bedrijf direct herleidbaar is tot een natuurlijke persoon, bijvoorbeeld Ed Jansen Horecaverhuur B.V. Gegevens over samenwerkingsverbanden, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma, worden geanonimiseerd. Niet alleen de naam, maar ook de NAW-gegevens worden geanonimiseerd.

Enigszins opvallend is dat persoonsgegevens die reden- of richtinggevend zijn voor de desbetreffende uitspraak niet hoeven te worden verwijderd. De rechtvaardiging voor een zekere privacy inbreuk is te vinden in het belang van de openbaarheid van de rechtspleging. Concreet betekent dit dat de naam van de persoon wordt geanonimiseerd, terwijl het voor iedereen duidelijk is om wie het gaat. Een voorbeeld:

[eiser ] is een bekende Nederlandse zanger/songwriter/producent van popmuziek. Rond 1960 was een van zijn songs, ‘Kom van dat dak af’, een grote hit.[1]

De reden dat deze privacy gerechtvaardigd wordt geacht, is gelegen in het belang van de openbaarheid van de rechtspleging. Al zie ik in bovenstaand geval niet in waarom ‘Kom van dat dak af’ niet zou kunnen worden vervangen door ‘[titel]’. Het belang van de openbaarheid van rechtspleging lijkt me daardoor niet geschaad.

Namen van personen die beroepsmatig bij een procedure zijn betrokken – zoals rechters, advocaten, gemachtigden en tolken – worden niet geanonimiseerd. De naam van de advocaat die een procespartijen hebben bijgestaan, blijft in principe staan. Dit is anders als de advocaat ten tijde van de uitspraak geschorst is. In dit kader verwijs ik naar mijn blog Schorsing van advocaat vermeld op vonnis: trend of vergissing?

In dit blog heb ik niet alle anonimiseringsrichtlijnen besproken. Meer informatie vind je in de Anonimiseringsrichtlijnen.

 

[1] Rechtbank Amsterdam 15 november 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:7557. Overigens is onduidelijk waarom het adres van Uitgeverij De Bezige Bij B.V. (gedaagde sub 1) is geanonimiseerd. Op grond van de Anonimiseringsrichtlijn zou dat niet moeten.

Geverifieerd door MonsterInsights