Nadat de voorgenomen kostendekkende griffierechten terecht niet zijn doorgegaan, zullen de griffierechten toch worden verhoogd. Binnenkort zal hiervoor een wetsvoorstel in consultatie gaan.

In hun brief van vrijdag 17 mei 2013 aan de Tweede Kamer delen de heren Opstelten en Teeven dit mee:

“Recent zijn met de Raad voor de rechtspraak afspraken gemaakt over de prijzen voor de periode 2014-2016. De afspraken doen recht aan de noodzaak de kwaliteit van de rechtspraak te garanderen. In 2014 en 2015 blijft de financiering voor de Rechtspraak op het huidige niveau. Vanaf 2016 gaat de prijs omlaag, doordat de bedrijfsvoering efficiënter wordt ingericht en meer wordt gedigitaliseerd.

Naast deze maatregelen kan niet worden ontkomen aan een geringe verhoging van de griffierechten. Hiertoe zal geen nieuw tariefmodel worden ontworpen, maar wordt uitgegaan van de bestaande tarieven. De verhoging zal gedifferentieerd zijn, zodat voor de meeste categorieën zaken de verhoging uitermate bescheiden zal zijn. De grootste verhoging zal terechtkomen bij zaken met een groot financieel belang van rechtspersonen, zaken in hoger beroep, en tenslotte bij bestuursrechtelijke zaken, waar de tarieven nominaal erg laag zijn. Een wetsvoorstel daartoe gaat voor de zomer in consultatie.”

Er wordt dus afgezien van een geheel nieuw stelsel van het heffen van griffierecht, maar de heffing zal ongetwijfeld vele procenten hoger zijn dan de paar Euro die er normaliter jaarlijks bijkomen. Het lijkt erop dat, naast hoge zakelijke vorderingen, met name het griffierecht in alle bestuursrechtzaken fors zal worden verhoogd.

Over gefinancierde rechtsbijstand wordt het volgende meegedeeld:

“Substantiële herziening van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand is noodzakelijk. Nederland kent een van de ruimhartigste en duurste stelsels van Europa. In 2002 bedroegen de kosten € 331 mln., in 2012 zijn deze opgelopen naar € 495 mln. Deze kosten dienen structureel verlaagd en beheersbaar te worden. Herziening van het stelsel is noodzakelijk om de toegang tot het recht voor on- en minvermogende burgers ook in de toekomst overeind te houden. Om die reden heeft de staatssecretaris uw Kamer op 10 juli 2012 laten weten dat hij het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand wil vernieuwen. Dit stelsel moet zowel recht doen aan verdragsrechtelijke verplichtingen om de toegang tot de rechter te waarborgen als aan het algemeen belang de uitgaven beheersbaar te houden. De wijze waarop invulling zal worden gegeven aan de stelselvernieuwing wordt thans uitgewerkt. Een uitwerking van de plannen zal ik uw Kamer voor het zomerreces doen toekomen.”

Ik heb het vermoeden dat, ondanks de geruststellende woorden (“geringe verhoging”) het griffierecht toch fors zal gaan stijgen en dat de de boekhoudkundige kant voor de heren Opstelten en Teeven nog steeds  zwaarder weegt dan behoudt van de rechtsstaat, waaronder begrepen de kwaliteit van rechtspraak en de toegankelijkheid tot de rechter. Wordt vervolgd.

Geverifieerd door MonsterInsights