Op 1 december 2011 is er een nieuwe regeling van kracht geworden met betrekking tot de opzegging van abonnementen en verzekeringen door consumenten, de zogeheten Wet van Dam. Deze wet heeft tot doel de positie van consumenten te versterken en een einde te maken aan ongewenste langdurige stilzwijgende verlengingen van abonnementen en contracten, terwijl consumenten geen behoefte meer hebben aan deze producten en diensten.

De wet geldt voor overeenkomsten die zien op het regelmatig leveren van diensten (sportschool), producten (inclusief gas en elektriciteit) en abonnementen op dag- nieuws- en weekbladen (papieren krant of tijdschrift). De wet geldt niet voor verzekeringen en het lidmaatschap van verenigingen.

Hoe werkt het?

De wet verandert de opzegtermijn van contracten die minimaal één keer stilzwijgend verlengd zijn naar maximaal één maand. De opzegtermijn gaat in op het moment van opzegging (en dus niet aan het einde van de maand waarin wordt opgezegd).

Een voorbeeld om dit te verduidelijken:

Esther heeft een abonnement op de sportschool dat per 1 januari 2012 stilzwijgend is verlengd tot 1 januari 2013. Volgens het abonnement kan dit alleen tegen het einde van het jaar worden opgezegd. Als Esther het abonnement op 16 maart 2012 opzegt, dan eindigt het abonnement op 16 april 2012.

Stel, Esther heeft het abonnementsgeld voor heel 2012 vooraf betaald. In dat geval heeft zij recht op restitutie van het abonnementsgeld over de periode 16 april tot en met 31 december 2012.

Lopende overeenkomsten

Er bestaat onduidelijkheid over de situatie van lopende abonnementen/contracten die al een keer verlengd zijn voor 1 december 2011. Geldt hiervoor de Wet van Dam of geldt deze pas als de overeenkomst wederom verlengd is? Inmiddels is er enige duidelijkheid. Een kantonrechter in Haarlem oordeelde in januari 2012:

“Ingevolge de “Wet van Dam”, in werking getreden per 1 december 2011 kan de consument op elk gewenst moment de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Weliswaar was deze wet op 6 juni 2011 [moment van opzegging, MV] nog niet in werking getreden maar dat neemt niet weg dat op die inwerkingtreding dient te worden vooruitgelopen. Deze wet vormt immers de codificatie van de reeds bestaande maatschappelijke visie over hoe redelijkerwijze bij verlengde contracten dient te worden geoordeeld over opzeggingsmogelijkheden. De overeenkomsten zijn dan ook per 6 juli 2011 geëindigd.”

Dit zou betekenen dat de Wet van Dam ook geldt voor overeenkomsten die voor 1 december 2011 verlengd zijn. Hierbij plaats ik wel de kanttekening dat er tot nu toe slechts één rechter is die hierover heeft geoordeeld en dat één zwaluw nog geen zomer maakt.

Kranten en tijdschriften

Voor kranten en tijdschriften geldt een iets andere regeling. Hier geldt een opzegtermijn van drie maanden en er moet opgezegd worden tegen het einde van de tweede maand van de verlenging. Doe je dat niet, dan zit je weer drie maanden vast aan een tijdschrift dat je eigenlijk niet meer wilt hebben.

Verenigingen

De wet geldt niet voor verenigingen, omdat de leden invloed hebben op de regels van het lidmaatschap en dus zelf de opzegtermijn kunnen bepalen. Wel zijn verenigingen verplicht om op hun website duidelijk te vermelden hoe je kan opzeggen.

Conclusie

De Wet van Dam zorgt ervoor dat consumenten veel makkelijker lopende overeenkomsten kunnen opzeggen en dat consumenten niet telkens voor een lange periode aan een abonnement vast zitten, terwijl ze dat niet willen. Al met al een positieve ontwikkeling.

Geverifieerd door MonsterInsights