Als je een televisie koopt die bij opening van de doos beschadigd blijkt te zijn of als bijvoorbeeld je accountant de nodige steken laat vallen, waardoor je voor € 75.000 aan boetes en naheffingen opgelegd krijgt, dan zal je hoogstwaarschijnlijk gaan klagen. Je wil immers een onbeschadigde televisie of je wil de schade verhalen op je accountant. Door drukte duurt het vaak even voordat de klacht daadwerkelijk wordt geuit. Dat late klagen kan verstrekkende gevolgen hebben.

Als klager heb je feitelijk twee verplichtingen: een onderzoeksplicht en een mededelingsplicht. Je dient de prestatie na ontvangst daarvan op deugdelijkheid te onderzoeken en de verkoper/dienstverlener zonodig te waarschuwen.

Klachttermijn

De achterliggende gedachte van de klachtenregeling is dat de schuldenaar wordt behoed voor late en moeilijk meer te betwisten klachten over de geleverde prestatie c.q. het geleverde goed. Deze regeling geldt alleen als er gebrekkig is gepresteerd. Is er in het geheel niet gepresteerd, dan geldt deze regeling niet.

Voor consumentenkoop geldt dat je tijdig hebt geklaagd, als je binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek hebt geklaagd. Voor alle andere gevallen geldt geen vaste termijn waarbinnen je de klacht moet uiten; je moet “binnen bekwame tijd” klagen.

Binnen bekwame tijd betekent niet dat je per omgaande moet klagen. Je hebt enig respijt om nader onderzoek te verrichten of om je te beraden over je mogelijke klacht. Op de vraag of er binnen bekwame tijd is geklaagd, is helaas geen eenduidig antwoord te geven. Van belang zijn alle relevante omstandigheden. Hierbij kan je denken aan het nadeel als gevolg van het verstrijken van de tijd totdat tegen de afwijking is geprotesteerd, de zichtbaarheid van het gebrek en de deskundigheid van partijen.

Is nader onderzoek nodig naar de klacht, dan kan je niet afwachten totdat het onderzoek (al dan niet door een deskundige) is afgerond. Als het onderzoek langere tijd zal duren, dan zal je de schuldenaar moeten meedelen dat je onderzoek verricht c.q. laat verrichten en ook moet je aangeven hoe lang het onderzoek naar verwachting zal duren.

Voor de klachttermijn is niet bepalend is of je kennis hebt van de oorzaak van het gebrek of aan wie de tekortkoming kan worden toegerekend, maar het feit dat je bekend bent met het gebrek zelf.

Gevolgen

Het gevolg van het niet tijdig klagen, is dat de schuldeiser alle rechten en bevoegdheden die hem op grond van de gebrekkige prestatie van de wederpartij ten dienste stonden, heeft verloren. Met andere woorden, de klager kan zich niet meer beroepen op (de gevolgen van) de klacht en hij blijft zitten met een beschadigde televisie waarvoor hij het volle pond betaald heeft of met een schadepost van € 75.000 die hij niet meer kan verhalen op de prutsende accountant.

De gevolgen van niet tijdig klagen kunnen dus zeer verstrekkend zijn. Wacht dus niet te lang met klagen. Als je twijfelt, is het verstandig om te klagen. Better safe than sorry!

Geverifieerd door MonsterInsights