Het recht van reclame behelst het recht dat de verkoper heeft om, indien de koopprijs niet (geheel) wordt betaald, de geleverde zaken (deels) terug te vorderen ook als er geen eigendomsvoorbehoud is overeengekomen. Hiervoor moet je grofweg aan de volgende vereisten voldoen:

–         er moeten roerende zaken geleverd zijn;

–         de factuur moet opeisbaar zijn (de betalingstermijn is verstreken) en er is aangemaand;

–         je moet de koper een brief of een fax sturen waarin je je beroept op het recht van reclame en waarin je aangeeft dat je de geleverde zaken terugvordert;

–         de geleverde zaken moeten zich in dezelfde staat bevinden als toen ze geleverd werden (het kan dus niet bij reeds verwerkte grondstoffen).

Het gevolg van het sturen van deze brief is dat de koop ontbonden wordt en dat de verkoper weer het eigendom van de onbetaald gelaten zaken krijgt.

Het mooie van deze regeling is, is dat het ook geldt als de koper failliet gaat, in surseance van betaling komt te verkeren of in de schuldsanering (WSNP) terecht komt. Ook dan kan je de koop ontbinden en kan je je zaken terugvorderen. In geval van faillissement en surseance van betaling is dit slechts anders als de curator, de koper of de bewindvoerder binnen een door de verkoper gestelde termijn verklaren dat de koopprijs zal worden betaald of dat er voor deze betaling zekerheid wordt gesteld. Zit de koper in de schuldsanering, dan kan dit alleen als de koopovereenkomst tot stand is gekomen vóórdat de schuldsanering is uitgesproken.

Oplettendheid is geboden, aangezien je maar gedurende een korte periode gebruik kan maken van het recht van reclame, namelijk:

(i)           binnen zes weken nadat de vordering tot betaling opeisbaar is geworden (vaak is dat de vervaltermijn van de factuur);

(ii)          als er 60 dagen zijn verstreken nadat de zaak bij de koper of bij iemand die de koper heeft aangewezen, is opgeslagen.

Dit zijn ‘harde termijnen’ en deze termijnen kunnen niet worden verlengd.

Geverifieerd door MonsterInsights