In veel overeenkomsten en algemene voorwaarden is een bepaling opgenomen die regelt dat alle geschillen moeten worden voorgelegd aan een bepaalde rechter, bijvoorbeeld:

“Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.”

Een dergelijke bepaling wordt een forumkeuzebeding genoemd. Ondernemingen die een forum keuzebeding hanteren, hebben veelal de rechtbank in hun woonplaats aangewezen. Als je gevestigd bent in Maastricht en bovenstaande forumkeuzebeding geldt, dan wordt het een tijdrovende en dure aangelegenheid als je voor een zitting samen met je advocaat naar Groningen moet afreizen.

Voor procedures bij de kantonrechter geldt een forumkeuzebeding niet. Per 1 juli 2011 is de bevoegdheid van de kantonrechter echter uitgebreid en daarmee zullen veel overeengekomen forumkeuzebedingen niet meer gelden.

De eerste uitbreiding is dat de competentiegrens van de kantonrechter is verhoogd van € 5.000 en € 25.000. Daarnaast behoren sinds 1 juli 2011 alle geschillen over consumentenkoop en de Wet Consumentenkrediet tot de bevoegdheid van de kantonrechter. Dit betekent dat het overeengekomen forumkeuzebeding in veel gevallen geen gelding (meer) heeft.

De verhoging van de competentiegrens naar € 25.000 heeft tot gevolg dat een forumkeuzebeding niet geldt voor alle vorderingen tot en met € 25.000. Dit geldt dus ook voor vorderingen tussen professionele partijen (business-2-business)!

Daarnaast zijn er een aantal categorieën van vorderingen die naar hun aard tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoren. De hoogte van de vordering is daarbij niet van belang. Dit zijn:

–   vorderingen met betrekking tot een individuele arbeidsovereenkomst;

–    geschillen tussen consument en niet-consument (bijvoorbeeld een elektronicawinkel);

–    geschillen die betrekking hebben op de huur van woonruimte;

–    geschillen die betrekking hebben op de huur van middenstandsbedrijfsruimte, zoals een hotel, cafetaria, detailhandel en een camping.

Hierop zijn een tweetal uitzonderingen, namelijk (i) als het forumkeuze beding is overeengekomen nadat het geschil is ontstaan en (ii) als de werknemer, de huurder of de consument zich tot de kantonrechter wendt die in het forumkeuzebeding staat.

Bij geschillen tussen consument en niet-consument en geschillen over een individuele arbeidsovereenkomsten, over de huur van woonruimte en over de huur van middenstandsbedrijfsruimte, dan moet de kantonrechter uit eigen beweging controleren of hij bevoegd is. In die gevallen is dus niet vereist dat de gedaagde een beroep doet op de onbevoegdheid van de rechter. In alle andere gevallen wel.

Mocht men tot de verkeerde rechter hebben gewend, dan zal die rechter zich onbevoegd verklaren en vervolgens zal hij de zaak verwijzen naar de bevoegde rechter. Dat zal meestal de kantonrechter in de woonplaats van de gedaagde zijn. De eiser zal de gedaagde dan opnieuw moeten oproepen door middel van een deurwaardersexploot.

Zelfs als het forumkeuzebeding wel geldt, dan nog kan het voorkomen dat je je tot een andere rechter moet wenden. Als een bepaalde rechtbank het werk niet aan kan, dan kan de overheid namelijk bepalen dat een andere rechter bevoegd is. Dit laatste geldt niet alleen voor de hiervoor opgesomde gevallen, maar geldt voor alle geschillen (ongeacht hoogte van de vordering en ongeacht de aard van partijen). Ook in dat geval zal de rechter de zaak verwijzen naar de bevoegde rechter.

Geverifieerd door MonsterInsights