Wettelijke vertragingsrente verhoogd

Wettelijke vertragingsrente verhoogd

Per 1 januari 2023 is de wettelijke vertragingsrente verhoogd van 2% naar 4%.[1]

Wat is de wettelijke vertragingsrente?

De wettelijke vertragingsrente is de schadevergoeding die verschuldigd is wegens de vertraging in de voldoening van een geldsom, aldus artikel 6:119 lid 1 BW.

Voordat de wettelijke rente is verschuldigd, moet de schuldenaar eerst in verzuim zijn. Wat verzuim is en hoe iemand in verzuim raakt, lees je in mijn blog Verzuim.

Telkens na een jaar (lees: periode van 12 maanden) wordt het bedrag waarover de wettelijke vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Dit betekent dat na 12 maanden de wettelijke rente wordt berekend over het onbetaald gelaten bedrag en de rente van de voorafgaande 12 maanden.

Andere soorten rente

Naast de wettelijke vertragingsrente bestaat de wettelijke handelsrente en de contractuele rente. De wettelijke handelsrente geldt, kort gezegd, voor handelstransacties tussen professionele partijen. De wettelijke handelsrente is geregeld in artikel 6:119a BW en bedraagt momenteel 10,5% per jaar.

De contractuele rente is het rentepercentage die partijen afspreken in een overeenkomst of in algemene voorwaarden. Partijen kunnen in beginsel zelf afspreken hoe hoog deze rente zal zijn

Nieuw rentepercentage

Per 1 januari 2023 is de wettelijke vertragingsrente verhoogd van 2% naar 4% per jaar. Dit is de eerste wijziging sinds 1 januari 2015. Toen werd deze rente verlaagd van 3% naar 2% per jaar.

De historische ontwikkeling van de wettelijke vertragingsrente zie je in onderstaande tabel.

Ingangsdatum Percentage
1 januari 1934 5 %
1 maart 1971 9 %
1 november 1972 8 %
1 mei 1974 10 %
1 april 1976 8 %
1 januari 1979 10 %
1 april 1980 12 %
1 januari 1983 9 %
1 april 1987 8 %
1 januari 1990 10 %
1 juli 1990 11 %
1 januari 1992 12 %
1 juli 1993 10 %
1 januari 1994 9 %
1 januari 1995 8 %
1 januari 1996 7 %
1 juli 1996 5 %
1 januari 1998 6 %
1 januari 1999 6 %
1 januari 2000 6 %
1 januari 2001 8 %
1 januari 2002 7 %
1 augustus 2003 5 %
1 februari 2004 4 %
1 januari 2007 6 %
1 juli 2009 4 %
1 januari 2010 3%
1 juli 2011 4 %
1 juli 2012 3 %
1 januari 2015 2 %
1 januari 2023 4 %
Tarieven wettelijke vertragingsrente

[1] Stb. 2022, 520.

Welke soorten rente spelen bij incasso’s?

In nagenoeg alle incassozaken wordt naast betaling van de hoofdsom (vaak het factuurbedrag) ook rente gevorderd. Rente is een vorm van schadevergoeding die de debiteur (wanbetaler) verschuldigd is, omdat hij niet op tijd betaalt.

In dit blog zal ik de drie verschillende soorten rente toelichten, te weten de contractuele rente, de wettelijke handelsrente en de wettelijke vertragingsrente.

Contractuele rente

Als partijen een rentepercentage afspreken in een overeenkomst of in algemene voorwaarden dan noemen we dat de contractuele rente. Partijen kunnen in beginsel zelf afspreken hoe hoog deze rente zal zijn.

Spreken partijen geen rentepercentage af, dan kan de schuldeiser op basis van de wet toch rente vorderen, namelijk de wettelijke handelsrente of de wettelijke vertragingsrente.

Wettelijke handelsrente

Is sprake van een handelsovereenkomst dan kan de wettelijke handelsrente worden gevorderd. Een handelsovereenkomst is een overeenkomst tussen twee bedrijven/ondernemers. Als één van beide partijen geen onderneming of ondernemer is, kan deze rente niet worden gevorderd. De wettelijke handelsrente kennen we in Nederland sinds 8 augustus 2002. Het percentage wordt jaarlijks per 1 januari en 1 juli aangepast. Per 1 januari 2015 is de wettelijke handelsrente 8,05% per jaar.

Het Curaçaose en Arubaanse recht kent geen wettelijke handelsrente, maar alleen de hierna te bespreken wettelijke vertragingsrente. Let op dat het rentepercentage in het Antilliaanse recht anders wordt berekend dan in Nederland.

Wettelijke vertragingsrente

De derde vorm van rente is de wettelijke vertragingsrente. Dit is als het ware de restcategorie. Voor deze rente gelden geen aparte vereisten ten aanzien van de hoedanigheid van contractspartijen. Nadeel (voor de schuldeiser) van deze rente is dat het percentage een stuk lager ligt dan bij de wettelijke vertragingsrente en meestal ook bij de rente die partijen onderling afspreken. Het percentage wordt jaarlijks per 1 januari en 1 juli aangepast. Per 1 januari 2015 is de wettelijke vertragingsrente 2% per jaar.

Vanaf welke datum rente verschuldigd?

Voor alle drie de soorten geldt dat pas rente verschuldigd is nadat de afgesproken datum van betaling is verstreken.

Is geen datum afgesproken, dan moet de schuldeiser eerst een aanmaning sturen met daarin een laatste termijn waarbinnen betaald kan worden of de debiteur moet aangeven niet tot betaling over te zullen gaan. Dit geldt voor de contractuele rente en de wettelijke vertragingsrente. Voor de wettelijke handelsrente geldt een termijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur.

In alle gevallen is de rente verschuldigd vanaf de dag na de dag dat de betalingstermijn is verstreken of de debiteur heeft aangegeven niet te zullen gaan betalen.

%d bloggers liken dit: